211.10.10.100

ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου – μελέτες θέρμανσης

ενεργειακή ταυτότητα κτίριου με πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου

ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου – μελέτες θέρμανσης

ενεργειακή ταυτότητα κτίριου με πιστοποιητικό ενεργειακής ταυτότητας
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου
ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου

Μετά από τη νέα κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική πια η ενεργειακή ταυτότητα για κάθε νεόδμητο κτίριο και όχι μόνο, μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου, αποτελούν πλέον υποχρεωτικό πεδίο της ταυτότητα του κτιρίου.

Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίου:

Τα εν λόγω πιστοποιητικά, ονομάζονται Δελτία Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίων (ΔΕΤΑ) και περιγράφουν το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου.

Το ΔΕΤΑ αφορά :

– Όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων

– Το σύνολο των μισθώσεων ακινήτων άνω των 50τ.μ.

–  Τις χρηματοδοτήσεις επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (εθνικές ή κοινοτικές)

Η ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίου θα πραγματοποιείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Πρόκειται για εξειδικευμένους πιστοποιημένους επιστήμονες, οι οποίοι θα διενεργούν ενεργειακές πιστοποιήσεις για την πιστοποίηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η ενεργειακή απόδοση είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ενέργειας, για την κάλυψη όλων των αναγκών του κτιρίου.

Ο Όμιλος Clemic διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για να αναλάβει :

– Την Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κάθε τύπο κτιρίου

– Την έκδοση Δελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας (ΔΕΤΑ)

– Την ακριβή αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης και των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου σας.

 

ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου

Ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου.

Κατά την ανάθεση, μεταξύ επιθεωρητή και ιδιοκτήτη/διαχειριστή συμφωνούνται τα εξής:

• Ο σκοπός και η διαδικασία διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

• Οι υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, όπως η καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και η διατύπωση υποδείξεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

• Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/διαχειριστή για την παροχή στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως γενικές πληροφορίες για τη χρήση, λειτουργία και κατασκευή του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη θερμομόνωσης, φύλλα συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

• Η διαδικασία και η διάρκεια εκπόνησης πράξεων για την  ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίου.

• Η αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

• Η εξασφάλιση προστασίας (περιλαμβανομένου του απορρήτου) των δεδομένων του κτιρίου. Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική μελέτη δεν υφίσταται π.χ. λόγω απώλειάς της ή στα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν αποτυπώνεται η πραγματική μορφή του κτιρίου, ο υπεύθυνος του κτιρίου (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) θα πρέπει να αναθέσει την αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κτιρίου (π.χ. αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια) σε αρμόδιο μηχανικό, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή για την αποτύπωση του κτιρίου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή του επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση του κτιρίου. Ο επιθεωρητής, εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου, δύναται να κάνει ο ίδιος αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτείται για την ενεργειακή επιθεώρηση, με την καθορισμένη από τη νομοθεσία σχετική αμοιβή. Κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου, παρέχεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους του κτιρίου που είναι προς επιθεώρηση.

ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίου

Διαβάστε εδώ

Please wait...